Διαπιστευμένες εκπαιδεύσεις

Φορείς διαπίστευσης
Quality Training Label (QTL)

Οι σχολές μας πέρασαν επιτυχώς την διαδικασία έγκρισης Quality Traning Label by ACTA, τεχνοβλαστού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στόχος του Προτύπου Ποιότητας QTL είναι να προσφέρει την πιστοποίηση των μαθημάτων και των προγραμμάτων που διενεργούνται στις σχολές μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι κατάλληλα, άρτια και ποιοτικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Αυτό πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά συστημάτων διασφάλισης ποιότητας:

  • Ανάπτυξη λεπτομερών, αυστηρών κριτηρίων και διαδικασιών για την έγκριση οργανισμών μέσω του Quality Training Label, έτσι ώστε να υπάρχει αξιολόγηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
  • Μέσα από έλεγχο ο οποίος διεξάγεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό όπως οι Quality Training Label Επιθεωρητές και την παρακολούθηση της προόδου του Εκπαιδευτικού Φορέα / Εταιρίας , σχετικά με την αξιοπιστία του περιεχομένου, την αξιολόγηση και την ποιότητα των μαθημάτων και των προγραμμάτων.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ